Narzędzie

Bateria Kwestionariuszy
Motywacji i Amotywacji
(B-KMiA)

Pierwsze w Polsce i na świecie narzędzie badające motywację i przyczyny jej deficytu w 4 obszarach aktywności, wykorzystujące jednocześnie najnowsze podejście psychometryczne (IRT), gwarantujące najwyższą trafność i rzetelność.

Nowoczesne podejście psychometryczne

ponad 10 tys. danych z terenu całej Polski

badania normalizacyjne prowadzone w Q2 2019 – Q1 2020 r.

Autorzy

Narzędzia zostały opracowane przez polskich naukowców przy ścisłej współpracy ze środowiskiem specjalistów zajmujących się na co dzień diagnozą psychopedagogiczną dzieci i młodzieży.

Podstawy teoretyczne, lista pozycji testowych oraz interpretacja wyników:
prof. dr hab. Ewa Wysocka
dr Edyta Charzyńska
dr Joanna Góźdź

Psychometria:
dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ
dr Barbara Ostafińska-Molik

Opracowanie struktury modułu informatycznego obliczania wyników pomiaru oraz algorytmów obliczania wyników:
dr Tomasz Żółtak

Opis narzędzia

Baterie kwestionariuszy (B-KMiA) służą do określenia rodzaju motywacji uruchamiającej aktywność („dlaczego działam”) oraz przyczyn jej braku do podejmowania aktywności („dlaczego nie działam”) w czterech sferach aktywności: poznawczo-intelektualnej (uczenie się), relacji interpersonalnych (rówieśniczych), gotowości do pomagania (prospołeczność), fizycznej (aktywność sportowa).

W zakresie motywacji narzędzie bada trzy jej rodzaje: motywację wewnętrzną, motywację zewnętrzną oraz amotywację.

W zakresie przyczyn braku motywacji narzędzie określa jej deficyt w wymiarach: postrzeganych kompetencji do działania, użyteczności działania oraz obciążenia działaniem.

Obie grupy kwestionariuszy są ze sobą merytorycznie powiązane, przy czym kwestionariusze przyczyn amotywacji mają charakter pomocniczy dla kwestionariuszy rodzajów motywacji. Stosujemy je wówczas, gdy w danej sferze aktywności uzyskamy wysoki wynik w skali amotywacji. Możliwe jest też stosowanie kwestionariuszy przyczyn amotywacji, jeśli informacje o deficytach aktywności w określonej sferze aktywności pozyskamy z innych źródeł (wywiadów, dokumentacji).

Struktura rodzajów motywacji i przyczyn jej deficytów może być zróżnicowana, co jest podstawą:

 • diagnozy różnicowej uwzględniającej swoiste zasoby vs. deficyty motywacyjne zależne od predyspozycji, preferencji, zainteresowań i wartości badanego;
 • wnioskowania o deficytach stymulacji rozwoju w środowisku życia;
 • diagnozy projektującej oddziaływania mające na celu uruchamianie pożądanej motywacji wewnętrznej oraz eliminowania przyczyn amotywacji.

Skale badania

Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA) pozwala na badanie motywacji i przyczyn jej braku przy użyciu 6 skal. Poniżej prezentujemy strukturę wymiarów.
Skale Rodzajów Motywacji
 • motywacja wewnętrzna
 • motywacja zewnętrzna
 • amotywacja
      Skale Przyczyn Amotywacji
      • użyteczność działania
      • kompetencje do działania
      • obciążenie działaniem

           Zastosowanie

           B-KMiA ma zastosowanie w praktyce edukacyjnej i w poradnictwie jako narzędzie do diagnozy opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie ucznia w sytuacji szkolnej (i częściowo pozaszkolnej), z uwzględnieniem zasadniczych ról społecznych: roli ucznia i roli rówieśnika oraz w zakresie podejmowania aktywności fizycznej.

           Właściwości psychometryczne

           Narzędzie zostało poddane rygorystycznym analizom psychometrycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych i nowoczesnych procedur statystycznych, dzięki czemu diagnosta zyskuje większą pewność, że wyniki otrzymane w badaniu są miarodajne i adekwatnie odzwierciedlają poziom badanej cechy (są trafne i rzetelne).

           Sfera Uczenia się (KM-U)

           • trafność treściowa niemal doskonała (AC2 0,72 - 0,85)
           • trafność teoretyczna znakomita (RMSEA 0,051, CFI 0,964, TLI 0,959)
           • trafność kryterialna r-Pearsona* dobra (0,54 ≤ |r| ≤0,64)
           • rzetelność alfa Cronbacha 0,83-0,92

           Sfera Sportu (KM-S)

           • trafność treściowa - niemal doskonała (AC2 0,65 - 0,83)
           • trafność teoretyczna - znakomita (RMSEA 0,059, CFI 0,957, TLI 0,952)
           • trafność kryterialna r-Pearsona* - dobra (0,56 ≤ |r| ≤0,69)
           • rzetelność alfa Cronbacha 0,90-0,94

           Sfera Prospołeczna (KM-PS)

           • trafność treściowa - niemal doskonała (AC2 0,78 - 0,82)
           • trafność teoretyczna - znakomita (RMSEA 0,075, CFI 0,925, TLI 0,914)
           • trafność kryterialna r-Pearsona* - dobra (0,45 ≤ |r| ≤0,55)
           • rzetelność alfa Cronbacha 0,82-0,91

           Sfera Relacji Rówieśniczych (KM-RR)

           • trafność treściowa - niemal doskonała (AC2 0,68 - 0,89)
           • trafność teoretyczna - znakomita (RMSEA 0,049, CFI 0,974, TLI 0,970)
           • trafność kryterialna r-Pearsona* - dobra (0,40 ≤ |r| ≤0,59)
           • rzetelność alfa Cronbacha 0,82-0,94

           Uwagi: AC2 - miara zgodności ocen sędziów kompetentnych (im bliżej 1, tym lepsza zgodność); RMSEA - wskazuje, jak bardzo korelacje pomiędzy zmiennymi obliczone na podstawie modelu odbiegają od tych zarejestrowanych empirycznie (im bliżej 0, tym lepiej); CFI i TLI - indeksy dopasowania modelu (im bliżej 1, tym lepiej)

           *dla podobnych konstruktów teoretycznych

           Grupa wiekowa i sposób badania

           Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA) służy do diagnozy dzieci i młodzieży klas IV-VIII szkoły podstawowej, nie młodszych niż 9 lat i nie starszych niż 16 lat.

           Kwestionariusze opracowane zostały jako narzędzia w pełni cyfrowe. Przeprowadzenie badania odbywa się poprzez urządzenia elektroniczne typu tablet lub komputer i ma formę samoopisu badanego.

           Użytkownicy

           Kwestionariusze przeznaczone są dla psychologów i pedagogów zajmujących się diagnozą psychopedagogiczną dzieci i młodzieży. Nabycie uprawnień do przeprowadzenia badań, poprzedzone jest szkoleniem oraz uzyskaniem certyfikatu.

           Nabycie uprawnień do przeprowadzenia badań poprzedzone jest szkoleniem oraz uzyskaniem certyfikatu.

           Przeczytaj

           Co mówią o nas eksperci

           "Opracowana Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji pozwala, w mojej ocenie, na trafną i precyzyjną diagnozę wybranych cech psychicznych. Niewątpliwą zaletą opracowanej metody jest to, że umożliwia ona globalne diagnozowanie przedmiotowego obszaru, jak również cząstkowe diagnozowanie jego wybranego aspektu. Wydaje się, że metoda bardzo dobrze wpasowuje się w oczekiwania diagnostów w tym zakresie i odpowiada ich potrzebom. Przyjęta forma metody porządkuje proces diagnozy i w dużym stopniu ją unifikuje, dając pewne możliwości porównawcze.”

           dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS

           Poznaj

           Kwestionariusze rodzajów motywacji

           Narzędzia służą do badania trzech rodzajów motywacji do działania – amotywacji, motywacji zewnętrznej i motywacji wewnętrznej; w zakresie pojedynczej, kilku lub wszystkich czterech sfer aktywności ucznia, w zależności od potrzeb diagnostycznych
           (KM-U)
           Ocena Motywacji w Sferze Uczenia się
           (KM-S)
           Ocena Motywacji w Sferze Sportu
           (KM-PS)
           Ocena Motywacji w Sferze Prospołecznej
           (KM-RR)
           Ocena Motywacji w Sferze Relacji Rówieśniczych
           Poznaj

           Kwestionariusze przyczyn amotywacji

           Narzędzia służą do badania trzech powodów deficytu motywacji do działania – postrzeganych kompetencji do działania, spodziewanej użyteczności i odczuwanego obciążenia zadaniem; w zakresie pojedynczej, kilku lub wszystkich czterech sfer aktywności ucznia, w zależności od potrzeb diagnostycznych
           (KA-U)
           Ocena przyczyn amotywacji w Sferze Uczenia się
           (KA-S)
           Ocena przyczyn amotywacji w Sferze Sportu
           (KA-PS)
           Ocena przyczyn amotywacji w Sferze Prospołecznej
           (KA-RR)
           Ocena przyczyn amotywacji w Sferze Relacji Rówieśniczych
           Poznaj

           Standardy APA/EFPA/NCME

           Narzędzie spełnia kryteria zapisane w najnowszym wydaniu podstawowego zbioru standardów psychometrycznych oraz etycznych (ze względu na adaptację kulturową), co zostało potwierdzone recenzjami prof. Jerzego Brzezińskiego oraz prof. UG Romana Konarskiego.