Regulamin grupy dyskusyjnej

Dowiedz się jakie zasady rządzą naszą grupą dyskusyjną dla specjalistów szkolnych

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. 1. Administratorem grupy “Diagmatic - grupa dyskusyjna dla specjalistów szkolnych” jest spółka DIAGMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 6, 30-056 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000767866.
 2. 2. Niniejszy regulamin Grupy określa w szczególności:
 3. cel działania Grupy;
 4. rodzaj treści oraz materiałów, które mogą być publikowane w Grupie;
 5. reguł uczestnictwa w Grupie.
 6. 3. Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
 7. Grupa – “Diagmatic - grupa dyskusyjna dla specjalistów szkolnych”;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Grupy;
 9. Użytkownik – osoba, która dołączyła do Grupy w wyniku akceptacji zgłoszenia przez Administratora;
 10. System - system informatyczny w modelu SaaS (Software as a Service) za pomocą strony internetowej diagnozy.diagmatic.pl oraz badania.diagmatic.pl stanowiący narzędzie wsparcia diagnozy psychopedagogicznej;
 11. Konta Koordynatora – konto, którego użytkownik na podstawie Umowy ma pełny dostęp do funkcjonalności Systemu, jak też możliwość zakładania Kont Diagnosty;
 12. Konto Diagnosty – konto z ograniczonymi uprawnieniami do korzystania z Systemu (w ramach funkcjonalności służących do przeprowadzania testów i wglądu w ich wyniki, a także dostępu do danych osób, które są poddawane diagnozie z pomocą Systemu);
 13. Umowa – umowa zawarta pomiędzy szkołą, w której jest zatrudniony Koordynator oraz Diagnosta, a Administratorem, która określa warunki handlowe dostępu do Systemu.
§ 2 Cel działania grupy
 1. 1. Celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń Użytkowników w zakresie korzystania z Systemu.
 2. 2. Grupa jest przeznaczona dla specjalistów szkolnych, tj. Diagnostów oraz Koordynatorów, którzy posiadają Konto Koordynatora lub Konto Diagnosty w Systemie.
 3. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Grupie, w tym za prawidłowość wytycznych, sugestii, porad zawartych w komentarzach i postach, w szczególności nie jest odpowiedzialny za ich weryfikację, uzupełnianie i poprawianie. Korzystanie z porad, sugestii oraz wytycznych zawartych w komentarzach i postach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Użytkownika podjętych przez niego na skutek zastosowania porad zawartych w komentarzach i postach.
 4. 4. Grupa jest dostępna w serwisie Facebook. Dostawcą mediów społecznościowych jest Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Przed przystąpieniem do Grupy należy zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności Facebook. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w działaniu Grupy, problemy techniczne, przerwy w działaniu serwisu mające wpływ na sposób korzystania oraz dostępność Grupy.
§ 3 Użytkownicy
 1. 1. Dołączenie do Grupy jest możliwe wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
 2. zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu;
 3. wskazanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, w której dana osoba jest zatrudniona;
 4. pozytywna weryfikacja dokonana przez Administratora, czy dana osoba posiada Konto Koordynatora lub Konto Diagnosty wskazanej w pkt. 2) szkoły, która na podstawie Umowy korzysta z Systemu.
 5. 2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Użytkownika w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów dołączenia do Grupy (np. nie posiada już Konta Diagnosty lub Konta Koordynatora danej szkoły lub szkoła, w której jest zatrudniony nie posiada już Umowy) i/lub nie przestrzega Regulaminu. Decyzja o usunięciu Użytkownika lub uniemożliwienie danej osobie dołączenia do Grupy nie wymaga uzasadnienia, ani kontaktu z daną osobą. Istniejące wątpliwości w tym zakresie można wyjaśnić, korzystając z mechanizmu wskazanego w § 5 ust. 1 Regulaminu.
§ 4 Zasady korzystania z Grupy
 1. 1. W ramach Grupy Użytkownicy mogą publikować jedynie treści zgodne z celem działania Grupy wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. 2. Zabronione jest publikowanie treści:
 3. obraźliwych, wulgarnych, poniżających, agresywnych wobec innych osób;
 4. sprzecznych z powszechnie obowiązujących prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszających dobra osobiste innych osób;
 5. stanowiących naruszenie zasad tajemnicy zawodowej lub tajemnicy korespondencji;
 6. niezgodnych z tematyką Grupy;
 7. stanowiących prywatną korespondencję Użytkowników;
 8. stanowiących powielenie tych samych informacji w kilku postach;
 9. naruszających prawa autorskie, w szczególności zamieszczanie książek lub ich kopii;
 10. zawierających dane osobowe innych osób niż Użytkownicy, w szczególności dane osobowe uczniów/pacjentów. Użytkownicy mogą dzielić się wyłącznie danymi w formie zagregowanej, zanonimizowanej, wyłącznie jeżeli posiadają prawo do korzystania z nich oraz udostępniania ich innym osobom (np. danymi statystycznymi lub danymi otwartymi pozyskanymi z powszechnie dostępnych i legalnych źródeł). Zabronione jest zamieszczanie dokumentacji (opinii, diagnoz, wyników testów) zawierających dane osobowe;
 11. obejmujących wizerunek innych osób (fotografie, filmy);
 12. stanowiących reklamę lub promocję produktów lub usług innych niż świadczone przez Administratora;
 13. zawierających niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne (spam) lub wirusy komputerowe.
 14. 3. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika postu zawierającego treści niezgodne z Regulaminem, Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia postu oraz upomnienia Użytkownika odnośnie naruszenia wraz z informacją, że ponowne naruszenie będzie skutkować usunięciem go z Grupy lub usunięcia Użytkownika z Grupy natychmiast, bez stosowania upomnienia według decyzji Administratora.
 15. 4. Treści publikowane na Grupie będą dostępne dla wszystkich Użytkowników łącznie z danymi zamieszczającego go Użytkownika, pod którymi występuje w serwisie Facebook. W sytuacji, gdy dany Użytkownik chce skontaktować się bezpośrednio wyłącznie z Administratorem, może skorzystać z opcji: „wyślij wiadomość” do Administratora.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. 1. Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenie związane z funkcjonowaniem Grupy na adres poczty elektronicznej Administratora. Zgłoszenie powinno zawierać treść zastrzeżenia. Administrator rozpoznaje zastrzeżenie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli z treści zastrzeżenia wynika oczywista bezzasadność (np. zastrzeżenie nie dotyczy działania Grupy, jest niejasne), Administrator może je pozostawić bez rozpoznania bez wzywania do uzupełnienia.
 2. 2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.diagmatic.pl/polityka-prywatnosci.
 3. 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy, którzy nie akceptują zmian Regulaminu, mogą opuścić Grupę w dowolnym momencie.