Regulamin Systemu Diagmatic

Regulamin świadczenia Usług za pomocą Systemu Diagmatic

Regulamin świadczenia Usług za pomocą Systemu Diagmatic
Podmiotem świadczącym Usługi za pomocą Systemu jest Diagmatic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bydgoskiej 6, Kraków 30-056, wpisaną do Rejestru przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000767866, posiadającą NIP 6762560717 i REGON 382377817, o kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 złotych.
We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Diagmatic:
 1. pocztą – na wskazany powyżej adres;
 2. mailowo – biuro@diagmatic.pl
§1 Zakres i definicje
 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania przez każdego z Użytkowników z Systemu Diagmatic działającego w formule SaaS (Software as a Service). System stanowi narzędzie wsparcia diagnozy psychopedagogicznej, wykonywanej w ramach świadczenia przez Użytkowników działalności profesjonalnej. Użytkownik korzystając z Systemu akceptuje w pełni i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, wraz ze zmianami Regulaminu wprowadzanymi w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Regulamin stanowi również część Umowy zawieranej z Diagmatic, a jego postanowienia, w przypadku odwołania się do Regulaminu w takiej umowie, są wiążące dla wszystkich stron tej Umowy wraz ze zmianami Regulaminu wprowadzanymi
  w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 3. 3. Poniżej wskazane pojęcia rozumieć należy zgodnie z podanymi definicjami:
 4. a. Diagmatic lub My – oznacza spółkę Diagmatic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bydgoskiej 6, Kraków 30-056, KRS: 0000767866.
 5. b. Konto – profil zakładany i przypisany do konkretnego Użytkownika, z którego korzystać może Użytkownik po dokonaniu Logowania, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Systemu.
 6. c. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika i udzielenie mu dostępu do funkcjonalności Systemu.
 7. d. Materiały – wszelkie materiały, w dowolnej formie, do jakich udzielony zostać może dostęp Użytkownikowi w ramach Systemu, to jest w szczególności kwestionariusze, podręczniki, opisy, skrypty i algorytmy, które w oparciu o uzupełnione kwestionariusze przygotowywać będą opis osoby diagnozowanej przy wsparciu Systemu, a także przygotowane opisy.
 8. e. Polityka Prywatności – dokument informujący o sposobie przetwarzania danych osobowych umieszczony w osobnej zakładce Systemu.
 9. f. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. g. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych Użytkownika i wyrażeniu zgody na związanie Regulaminem i Polityką Prywatności celem rozpoczęcia korzystania z Systemu, czego skutkiem jest założenie Konta Użytkownika.
 11. h. Sprzęt – urządzenia elektroniczne, jakie udostępniać może Diagmatic w ramach Umowy i na zasadach uregulowanych w Umowie i Regulaminie.
 12. i. System – oznacza aplikację webową oraz powiązane z nią elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i dostępne za pomocą strony internetowej diagnozy.diagmatic.pl oraz badania.diagmatic.pl, za pośrednictwem której oferujemy Nasze Usługi.
 13. j. Umowa – oznacza osobną umowę zawartą z Diagmatic, która określa warunki handlowe dostępu do Systemu dla Użytkowników. Umowa oznaczać będzie zarówno umowę na korzystanie z Systemu w okresie próbnym („Try&Buy”) jak i umowę na odpłatne korzystanie z Systemu – w zależności od aktualnie obowiązującej umowy z Diagmatic.
 14. k. Usługi– czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika i udzielenie mu dostępu do funkcjonalności Systemu.
 15. l. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika uprawnionego do korzystania z Systemu.
 16. m. Zasoby – oznaczają udostępniane przez Diagmatic wraz z dostępem do Systemu zasoby takie jak przestrzeń dyskowa do przechowywania danych (w tym w ramach chmury obliczeniowej) oraz moc obliczeniowa do przetwarzania danych za pomocą chmury obliczeniowej.
§2 Postanowienia ogólne i Nasze zobowiązania
 1. 1. Diagmatic posiada prawa do Systemu oraz zawartych w nim Materiałów w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz innymi Umowami zawieranymi w zakresie korzystania z Systemu.
 2. 2. Korzystanie przez Użytkowników z Systemu w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.
 3. 3. Diagmatic zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w celu:
 4. a. zapewnienia Użytkownikom możliwości dostępu do Systemu oraz korzystania z jego funkcjonalności w wymiarze wynikającym z zawartych Umów,
 5. b. utrzymywania Systemu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego w celu przewidzianym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
 6. 4. Korzystanie Systemu wymaga posiadania urządzeń elektronicznych: komputera (mającego możliwość podłączenia do Internetu oraz jednej z wymienionych przeglądarek internetowych, w wersji aktualnej na dzień rozpoczęcia pracy w Systemie:
 7. a. Google Chrome,
 8. b. Mozilla Firefox,
 9. c. Microsoft Edge,
 10. d. Safari dla macOS.
 11. a także tabletu z przeglądarką Google Chrome.
§3 Zasady korzystania z Systemu
 1. 1. Użytkownik będzie wykorzystywał System w celu wsparcia działalności diagnostycznej. Użytkownik ma świadomość, że System nie jest samodzielnym narzędziem diagnostycznym i nie może być stosowany zamiennie z diagnostyką prowadzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym kierunku.
 2. 2. Licencjobiorca uzyska dostęp do Zasobów udostępnianych wraz z Systemem przez Diagmatic.
 3. 3. Diagmatic w celu realizacji Usług może korzystać z usług wybranych przez siebie podwykonawców (w tym w zakresie usług chmury obliczeniowej).
 4. 4. Diagmatic może udzielać dostępu do Systemu Użytkownikom za pomocą Kont o różnym poziomie dostępu do Systemu, w tym:
 5. a. Konta Koordynatora – Konta, którego Użytkownik ma pełny dostęp do funkcjonalności Systemu, jak też możliwość zakładania Kont Diagnosty;
 6. b. Konta Diagnosty – Konta z ograniczonymi uprawnieniami do korzystania z Systemu (w ramach funkcjonalności służących do przeprowadzania testów i wglądu w ich wyniki, a także dostępu do danych osób, które są poddawane diagnozie z pomocą Systemu).
 7. 5. Konto Koordynatora może być założone w Systemie przez Diagmatic dla osoby wskazanej przez podmiot, z którym Diagmatic zawarł Umowę. Wskazanie osoby mającej posiadać Konto Koordynatora (a także zmiana tej osoby) odbyć może się jednostronnie przez ten podmiot za pomocą kanałów komunikacji uzgodnionych w Umowie.
 8. 6. W celu zapewnienia możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa podczas korzystania z Systemu obowiązuje stosowanie następujących zasad:
 9. a. Stworzone Konto wraz z loginem i hasłem służą wyłącznie celom pracy jednego Użytkownika. Przekazywanie tych danych osobom postronnym jest zabronione,
 10. b. Dostęp Użytkowników do Systemu zabezpieczony jest hasłem,
 11. c. Hasło musi być zbudowane w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez System podczas aktywacji Konta,
 12. d. Hasło należy zapamiętać i nie zapisywać go w miejscu niezabezpieczonym (przeglądarce internetowej, na pojedynczych kartkach lub w podręcznym notesie, czy kalendarzu, w niezaszyfrowanym pliku na komputerze/dysku). Zaleca się korzystanie z menadżera haseł,
 13. e. Hasło należy regularnie zmieniać – nie rzadziej niż raz na pół roku,
 14. f. W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osobę inną niż Użytkownik (w tym jego skradzenia), należy niezwłocznie:
 15. i. zmienić obecne hasło na nowe utworzone zgodnie z powyżej opisanymi zasadami,
 16. ii. sprawdzić ostatnie dane logowania (widoczne w dymku "Informacje o systemie" w menu głównym), to jest: datę oraz godziną poprzedniego logowania oraz podjąć próbę ustalenia kto, gdzie i kiedy mógł mieć dostęp do danych logowania danego Użytkownika, aby móc wykluczyć wystąpienie kolejnych takich sytuacji.
 17. 7. Użytkownik korzystający z Systemu oświadcza i zobowiązuje się:
 18. a. że jest osobą, która ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 19. b. że poda tylko prawdziwe, dokładne i aktualne informacje, tj. w szczególności, że dane dostarczone przez Użytkownika w celu utworzenia Konta należą do niego. Używanie fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby bez podstawy prawnej jest surowo zabronione,
 20. c. do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem,
 21. d. do korzystania z Systemu w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami etykiety przy korzystaniu z sieci Internet (w tym do nieprzechowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, zniesławiających, obscenicznych, naruszających prawa osób trzecich, nękających, dyskryminujących m.in. na podstawie rasy, płci, wyznania, orientacji seksualnej, niepełnosprawność, ani też destrukcyjnego, złośliwego lub w inny sposób szkodliwego oprogramowania lub kodu, w tym wirusów),
 22. e. do korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw oraz wolności,
 23. f. uwolnić Diagmatic od jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób, których prawa zostaną naruszone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu w sposób naruszający Regulamin.
 24. 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich Materiałów i Zasobów udostępnionych za pośrednictwem Systemu jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin lub właściwe przepisy, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 25. 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Diagmatic o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Systemu. Diagmatic nie ma obowiązku monitorowania aktywności Użytkowników ani nie będzie próbował tego robić regularnie. W związku z tym Diagmatic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiej aktywności, zobowiązuje się jednak reagować na otrzymywane informacje dotyczące naruszenia praw w związku z korzystaniem z Systemu.
 26. 10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, lub godzących w usprawiedliwiony interes Diagmatic lub innych Użytkowników lub podmiotów, z którymi Diagmatic zawarł Umowę, Diagmatic może podjąć stosowne działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Systemu. W szczególnych sytuacjach, jeżeli mimo wezwania skierowanego do podmiotu, z którym zawarto Umowę, Użytkownik nadal będzie podejmował działania wskazane w zdaniu pierwszym, Diagmatic może skorzystać z prawa do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 27. 11. Diagmatic zastrzega sobie prawo do wprowadzenia metod potwierdzenia tożsamości Użytkowników niezbędnych do dokonania rejestracji lub Logowania, w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że do Konta danego Użytkownika nastąpiło Logowanie przez osobę nieuprawnioną, a także do zawieszenia możliwości korzystania z Systemu do czasu uzyskania potwierdzenia tożsamości w sposób wybrany przez Diagmatic.
§4 Licencja
 1. 1. Diagmatic udziela podmiotowi, z którym zawarta zostaje Umowa, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z Systemu przez czas trwania tej Umowy (dalej „Licencja”). Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
 2. a. wprowadzanie do pamięci dowolnej liczby komputerów, urządzeń mobilnych typu telefon, tablet lub innych urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych Zasobów w celu korzystania z Systemu na danym urządzeniu;
 3. b. wykorzystywanie fragmentów Systemu w innych utworach w postaci niestanowiącej opracowania, w tym utworach audio-wizualnych lub multimedialnych w celach wewnętrznych, w tym do informowania o korzystaniu z Systemu oraz przeprowadzania szkoleń wśród swojego personelu;
 4. c. korzystanie z Systemu zgodnie z jego celem lub przeznaczeniem, w tym wprowadzanie i dalsze przetwarzanie danych za pomocą Systemu, w zakresie koniecznym do realizacji Umowy.
 5. 2. Podmiot, z którym zawarto Umowę oraz każdy z Użytkowników zobowiązuje się używać Systemu wyłącznie do realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności zobowiązują się oni nie wykorzystywać Systemu w zakresie wykraczającym poza wskazany w tej Umowie, w tym dokonywać inżynierii odwrotnej i innych czynności w celu poznania kodu części Systemu stanowiących program komputerowy lub jakichkolwiek jego części oraz nie zlecać wykonywania takich czynności osobom trzecim – poza zakresem wyraźnie dopuszczonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. 3. Okres obowiązywania Licencji określony został w treści Umowy. Zakończenie Umowy oznacza jednocześnie wygaśnięcie Licencji. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy odpowiedniemu przedłużeniu ulega również Licencja.
 7. 4. Prawo do udzielenia sublicencji do Systemu jak również udzielania jakichkolwiek dalszych praw do Systemu lub jego części jest wyłączone, za wyjątkiem prawa do udostępniania Systemu przez podmiot, który zawarł Umowę z Diagmatic swoim pracownikom i współpracownikom – stającym się Użytkownikami Systemu.
 8. 5. Razem z Licencją, na zasadach opisanych powyżej, udzielane jest również prawo do korzystania z pozostałych elementów niezbędnych w celu skorzystania z Systemu, to jest określonych w Umowie Materiałów oraz Zasobów. Prawo to udzielone zostaje:
 9. a. w zakresie baterii kwestionariuszy, skryptów i algorytmów – do wykorzystywania ich przez Użytkowników wyłącznie w ramach funkcjonalności Systemu, to jest do uzupełniania kwestionariuszy z pomocą Systemu przez osoby, których diagnostyka wykonywana będzie przy wsparciu Systemu, a także do uruchamiania funkcji w Systemie, które generować będą wynik i opis w oparciu o odpowiedzi udzielane przez ww. osoby,
 10. b. w zakresie podręczników – do ich utrwalania i zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej lub w postaci wydruku wyłącznie w celu użyczenia ich pracownikom lub współpracownikom podmiotu, z którym zawarta została Umowa, którzy korzystać będą z Systemu jako Użytkownicy upoważnieni przez ten podmiot.
§5 Dostępność Systemu, wsparcie i usługi serwisowe
 1. 1. W ramach Usług Diagmatic zobowiązuje się do:
 2. a. telefonicznego i mailowego wsparcia Użytkowników,
 3. b. świadczenia usług serwisowych,
 4. c. udzielania dostępu do aktualizacji funkcjonalności Systemu.
 5. 2. Świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia odbywać będzie się wyłącznie w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dalej „Dni Robocze”) w godzinach od 9.00 do 17.00 (dalej „Godziny Robocze”). Przewidziane poniżej Czas Reakcji oraz Czas naprawy liczone będą w trakcie Godzin Roboczych.
 6. 3. Świadczenie usług serwisowych polega na usuwaniu błędów na podstawie złożonych zleceń serwisowych, które należy zgłaszać w Systemie poprzez zakładkę „Kontakt”, lub bezpośrednio na adres serwis@diagmatic.pl. Usunięcie błędów następować będzie w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.
 7. 4. Za błąd na potrzeby niniejszego Regulaminu uznaje się:
 8. a. błąd powodujący brak możliwości zalogowania się do Systemu oraz błąd uniemożliwiający przeprowadzenie badania („Błąd Blokujący”),
 9. b. inne błędy, w tym nieprawidłowe wyświetlanie się Systemu nie uniemożliwiające jednak korzystania z niego („Pozostałe Błędy”).
 10. 5. Dla poszczególnych kategorii Błędów Diagmatic dołoży należytych starań by zachować następujący poziom realizacji zleceń serwisowych:
 11. Typ błędu
  Czas reakcji
  Czas naprawy
  Błąd blokujący
  6 Godzin Roboczych
  14 Godzin Roboczych
  Pozostałę błędy
  2 Dni Robocze
  5 Dni roboczych
 12. 6. W ramach świadczenia Usług Diagmatic zobowiązany jest również do zapewnienia działania usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców umożliwiających prawidłowe działanie Systemu - na poziomie gwarantowanym przez dostawców tych usług w umowach z nimi zawartych przez Diagmatic.
 13. 7. Wsparcie Użytkowników obejmuje możliwość zgłaszania zapytań na adres poczty elektronicznej Licencjodawcy: serwis@diagmatic.pl oraz na numer telefonu Licencjodawcy (+48) 505 901 560. Licencjodawca dołoży starań, by dostarczyć odpowiedź na zapytanie w przeciągu 2 Dni Roboczych od momentu zgłoszenia.
 14. 8. Diagmatic zapewni również możliwość korzystania z aktualizacji funkcjonalności Systemu, jeżeli takie dokonane zostaną w trakcie trwania Umowy o czym decyduje Diagmatic.
§6 Poufność
 1. 1. Wszelkie informacje, w których posiadanie wejdzie którakolwiek ze stron w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy lub korzystaniem z Systemu, niezależnie od ich rodzaju i formy, w tym fakt zawarcia oraz treść Umowy, a także know-how strony Umowy oraz Użytkownicy traktują jako poufne (dalej „Informacje Poufne”). W szczególności poufne będą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto każda ze stron zobowiązuje się używać powyższych informacji tylko i wyłącznie do celów wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a Użytkownicy tylko do celu korzystania z Systemu.
 2. 2. Pojęciem Informacje Poufne objęte są także wszystkie informacje, dokumenty, dane i notyfikacje bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Umowy a także wszelkie informacje przekazywane chociażby wyłącznie w formie ustnej w trakcie jakichkolwiek spotkań stron Umowy oraz z osobami trzecimi współpracującymi z tym stronami przy realizacji przedmiotu Umowy.
 3. 3. Nie stanowią Informacji Poufnych:
 4. a. dane powszechnie znane lub łatwo dostępne, a także inne, o których osoby trzecia mogą się łatwo w sposób legalny dowiedzieć;
 5. b. dane, które zostały przez strony wyraźnie i na piśmie lub w formie dokumentowej wyłączone z zakresu Informacji Poufnych;
 6. c. dane, które zostały niezależnie opracowane przez stronę Umowy lub uzyskane przez tą stronę niezależnie od uzyskania ich od drugiej strony i w sposób nie naruszający przepisów lub postanowień tej Umowy i Regulaminu.
 7. 4. Jakiekolwiek ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim informacji, o których mowa w ustępach powyższych, użycie ich do innych celów, niż wynikający z ustępów powyższych oraz skopiowanie ich bez zgody przez stronę Umowy lub Użytkownika traktowane jest jako naruszenie postanowień Umowy oraz Regulaminu powodujące powstanie po stronie osoby naruszającej obowiązku naprawienia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez drugą stronę. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli ujawnienie lub przekazanie informacji następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa pod warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie nastąpi wyłącznie przed powołanym do tego organem lub sądem, na jego prawomocne lub ostateczne żądanie i w jego granicach. Strona ujawniająca Informacje Poufne w takiej sytuacji poinformuje drugą stronę Umowy (o ile nie będzie to zakazane mocą przepisów lub orzeczeniem właściwego organu lub sądu) o jej wystąpieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia Informacji Poufnych.
 8. 5. Zobowiązania wynikające z paragrafu niniejszego pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy między stronami oraz przez 5 lat od dnia, w którym Umowa przestała wiązać lub Użytkownik zakończył korzystanie z Systemu.
§7 Postanowienia Końcowe
 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jego wykładni oraz do wszelkich sporów zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. 2. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 15 marca 2021 r.
 3. 3. Zmiana Regulaminu nastąpić może poprzez ogłoszenie nowej treści jednolitej lub zmienionych bądź dodanych treści poprzez notyfikację w Systemie lub przez wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie korzystania z Systemu i dostępny w jego Koncie, a w przypadku podmiotów, z którymi Diagmatic zawarł Umowę – na adres e-mail wskazany w Umowie. Brak rezygnacji przez podmiot, z którym Diagmatic zawarł Umowę lub przez Użytkownika z dalszego korzystania z Systemu mimo zawiadomienia o zmianie będzie oznaczać akceptację Regulaminu. Diagmatic będzie informować o zmianach z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, chyba że wcześniejsze wejście w życie zmiany będzie wymagane okolicznościami, np. zmianą obowiązujących przepisów prawa.
 4. 4. Zmiany Regulaminu obowiązują z upływem terminu wskazanego przez Diagmatic w zawiadomieniu o zmianie i nie mają mocy wstecznej.